Irish

Is eagraíocht Ghaeilge é An Droichead thar aon rud eile. Cuireann muid deiseanna foglamtha Gaeilge ar fáil inár lárionad agus in áiteanna eile sa phobal. Tá clár leathan de chúrsaí agus de thurais againn a dhéanann freastal ar dhaoine le gach leibhéal cumais, agus cuireann muid deiseanna labhartha Gaeilge ar fáil fosta ionas go dtig le daoine leanstan ar aghaidh lena dturas teangan. Tá príomhdhuais agus Trófaí Ghlór na nGael bainte ag An Droichead faoi dhó mar gheall ar sholáthar Gaeilge s'againn.

An Droichead is first and foremost an Irish language organisation. We provide opportunities to learn the Irish language both in our centre and in the community. We have a comprehensive range of classes and trips that cater for people of all abilities, and we also provide regular opportunities to practice speaking the language so that learners can continue their Irish language journey. An Droichead has twice won the Glór na nGael Trophy for best Irish language organisation in Ireland, in recognition of our high standard of Irish language provision.

Cúrsaí | Courses

Turais | Trips

Ag Teacht Aníos | UpcominG

GAILEARAÍ | GALLERY